Skip to content

POLÍTICA DE COOKIES / COOKIES POLICY


GALEGO

Concepto de Cookies
As cookies constitúen unha ferramenta empregada polos servidores Web para almacenar e recuperar información acerca dos seus visitantes ou usuarios. Non é máis que un ficheiro de texto que algúns servidores instalan durante a navegación e que permiten coñecer información por exemplo: o lugar desde o que accede, o tempo de conexión, o dispositivo desde o que accede (fixo ou móbil), o sistema operativo e navegador utilizados, as páxinas máis visitadas, o número de clicks realizados e de datos respecto ao comportamento do usuario en Internet. Non proporcionan referencias que permitan deducir o nome e apelidos do usuario e non poden ler datos do seu disco duro nin incluír virus nos seus equipos. Así mesmo, non pode ler as cookies implantadas no disco duro do usuario desde outros servidores.

Por que son importantes?
O sitio web é accesible sen necesidade de que as cookies estean activadas, aínda que, a súa desactivación pode impedir o seu funcionamento correcto.

Desde un punto de vista técnico as cookies permiten que os sitios web funcionen de forma máis áxil e adaptada ás preferencias dos usuarios, por exemplo almacenar o idioma, a moeda do país ou detectar o dispositivo de acceso.

Establecen niveis de protección e seguridade que Impiden ou dificultan ciberataques contra o sitio web ou os seus usuarios.

Permiten que os xestores dos medios poidan coñecer datos estatísticos recompilados para mellorar a calidade e experiencia dos seus servizos.

Serven para optimizar a publicidade que mostramos aos usuarios, ofrecendo a que máis se axusta aos seus intereses.

Autorización para o uso de cookies
No sitio web aparece un Aviso de Cookies que o usuario ou visitante pode aceptar, consentindo expresamente ao uso das cookies segundo indícase a continuación.
O usuario pode configurar o seu navegador para rexeitar por defecto todas as cookies ou para recibir un aviso en pantalla da recepción de cada cookie e decidir sobre a súa instalación ou non no seu disco duro.

Configuración do navegador
Xosé Luís Carreira Valín con CIF 33855911A lembra aos seus usuarios que o uso de cookies poderá estar suxeito á súa aceptación durante a instalación ou actualización do navegador utilizado por estes.
Esta aceptación poderá ser revogada mediante as opcións de configuración de contidos e privacidade dispoñibles no mesmo. O Titular recomenda aos seus usuarios que consulten a axuda da súa navegador ou acceda ás páxinas web de axuda dos principais navegadores: Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome.

Se desexa máis información acerca de como revogar o consentimento prestado ou sobre o procedemento para deshabilitar as cookies, así como realizar algunha pregunta sobre a Política de Cookies, pode contactar co titular a través da seguinte dirección de correo electrónico contacto@arqueixal.com indicando “Política de Cookies” no asunto.

Tipos de Cookies que se utilizan na Web
O usuario que navega pola Web pode atopar cookies inseridas directamente polo titular, ou ben cookies inseridas por entidades distintas ao titular, segundo o detallado nos seguintes apartados:

  • Cookies de sesión, expiran cando o usuario abandona a páxina ou pecha o navegador, é dicir, están activas mentres dura a visita ao sitio web e por tanto son borradas do noso computador ao abandonalo.
  • Cookies permanentes, expiran cando se cumpre o obxectivo para o que serven ou ben cando se borran manualmente, teñen data de borrado e utilízanse normalmente en proceso de compra online, personalizaciones ou no rexistro, para non ter que introducir un contrasinal constantemente.

Segundo a entidade que xestiona o equipo ou dominio desde onde se envían as cookies e trata os datos que se obteñan, podemos distinguir entre Cookies propias e de terceiros.

  • Cookies propias son aquelas cookies que son enviadas ao computador do usuario e son xestionadas exclusivamente por nós para o mellor funcionamento do Sitio web. A información que solicitamos emprégase para mellorar a calidade do noso servizo e a túa experiencia como usuario.
  • Cookies de terceiros, cando o usuario interactúa co contido do noso sitio web tamén poden establecerse cookies de terceiros (por exemplo, ao pulsar botóns de redes sociais ou visionar vídeos aloxados noutro sitio web), que son aquelas establecidas por un dominio diferente do noso Sitio web. Non podemos acceder aos datos almacenados nas cookies doutros sitios web cando navegues nos citados sitios web.

ESPAÑOL

Concepto de Cookies
Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores Web para almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes o usuarios. No es más que un fichero de texto que algunos servidores instalan durante la navegación y que permiten conocer información como por ejemplo: el lugar desde el que accede, el tiempo de conexión, el dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el sistema operativo y navegador utilizados, las páginas más visitadas, el número de clicks realizados y de datos respecto al comportamiento del usuario en Internet. No proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del usuario y no pueden leer datos de su disco duro ni incluir virus en sus equipos. Asimismo, no puede leer las cookies implantadas en el disco duro del usuario desde otros servidores

Por que son importantes?
El sitio web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activadas, si bien, su desactivación puede impedir su funcionamiento correcto.

Desde un punto de vista técnico las cookies permiten que los sitios web funcionen de forma más ágil y adaptada a las preferencias de los usuarios, como por ejemplo almacenar el idioma, la moneda del país o detectar el dispositivo de acceso.

Establecen niveles de protección y seguridad que Impiden o dificultan ciberataques contra el sitio web o sus usuarios.

Permiten que los gestores de los medios puedan conocer datos estadísticos recopilados para mejorar la calidad y experiencia de sus servicios.

Sirven para optimizar la publicidad que mostramos a los usuarios, ofreciendo la que más se ajusta a sus intereses.

Autorización para el uso de cookies
En el sitio web aparece un Aviso de Cookies que el usuario o visitante puede aceptar, consintiendo expresamente al uso de las cookies según se indica a continuación.
El usuario puede configurar su navegador para rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir sobre su instalación o no en su disco duro.

Configuración del navegador
Xosé Luis Carreira Valín con CIF 33855911A recuerda a sus usuarios que el uso de cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la instalación o actualización del navegador utilizado por éstos.
Esta aceptación podrá ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles en el mismo. El Titular recomienda a sus usuarios que consulten la ayuda de su navegador o acceda a las páginas web de ayuda de los principales navegadores: Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome.

Si desea más información acerca de cómo revocar el consentimiento prestado o sobre el procedimiento para deshabilitar las cookies, así como realizar alguna pregunta sobre la Política de Cookies, puede contactar con el titular a través de la siguiente dirección de correo electrónico contacto@arqueixal.com indicando “Política de Cookies” en el asunto.

Tipos de Cookies que se utilizan en la Web
El usuario que navega por la Web puede encontrar cookies insertadas directamente por el titular, o bien cookies insertadas por entidades distintas al titular, según lo detallado en los siguientes apartados:

  • Cookies de sesión, expiran cuando el usuario abandona la página o cierra el navegador, es decir, están activas mientras dura la visita al sitio web y por tanto son borradas de nuestro ordenador al abandonarloo.
  • Cookies permanentes, expiran cuando se cumple el objetivo para el que sirven o bien cuando se borran manualmente, tienen fecha de borrado y se utilizan normalmente en proceso de compra online, personalizaciones o en el registro, para no tener que introducir una contraseña constantemente.

Según la entidad que gestiona el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trata los datos que se obtengan, podemos distinguir entre Cookies propias y de terceros.

  • Cookies propias son aquellas cookies que son enviadas al ordenador del usuario y son gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La información que recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro servicio y tu experiencia como usuario.
  • Cookies de terceros, cuando el usuario interactúa con el contenido de nuestro sitio Web también pueden establecerse cookies de terceros (por ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos alojados en otro sitio web), que son aquellas establecidas por un dominio diferente de nuestro Sitio Web. No podemos acceder a los datos almacenados en las cookies de otros sitios web cuando navegues en los citados sitios web.

ENGLISH

Concept of Cookies
Cookies are a tool used by Web servers to store and retrieve information about their visitors or users. It is nothing more than a text file that some servers install during navigation and that allow to know information such as: the place from which to access, the connection time, the device from which it accesses (fixed or mobile), the system operating and browser used, the most visited pages, the number of clicks made and data regarding user behavior on the Internet. They do not provide references that allow you to deduce the user’s first and last name and can not read data from your hard drive or include viruses on your computers. Also, you can not read the cookies implanted on the user’s hard drive from other servers

Why they are important?
The website is accessible without the need for cookies to be activated, although its deactivation may prevent its correct functioning.

From a technical point of view, cookies allow websites to function more agile and adapted to the preferences of users, such as storing the language, the currency of the country or detecting the access device.

They establish levels of protection and security that prevent or hinder cyber attacks against the website or its users.

They allow media managers to know statistical data collected to improve the quality and experience of their services.

They serve to optimize the advertising we show to users, offering the one that best suits their interests.

Authorization for the use of cookies
On the website there is a Cookies Notice that the user or visitor can accept, expressly consenting to the use of cookies as indicated below.

The user can configure his browser to reject all cookies by default or to receive a warning on the screen of the reception of each cookie and decide on its installation or not on his hard drive.

Browser configuration
Xosé Luis Carreira Valín with CIF 33855911A reminds its users that the use of cookies may be subject to acceptance during the installation or update of the browser used by them.

This acceptance may be revoked through the content and privacy configuration options available therein. The Owner recommends its users to consult the help of their browser or access the help web pages of the main browsers: Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome.

If you want more information about how to revoke the consent given or about the procedure to disable cookies, as well as ask any questions about the Cookies Policy, you can contact the owner through the following email address contacto@arqueixal.com indicating “Cookies Policy” in the subject.

Types of Cookies used on the Web
The user who browses the Web can find cookies inserted directly by the owner, or else inserted cookies by entities other than the owner, as detailed in the following sections:

Session cookies expire when the user leaves the page or closes the browser, that is, they are active for the duration of the visit to the website and therefore they are deleted from our computer when they leave it.

Permanent cookies expire when the purpose for which they serve is fulfilled or when they are manually deleted, have a deletion date and are normally used in the online purchase process, personalizations or in the registry, so as not to have to enter a password constantly.

Depending on the entity that manages the computer or domain from which the cookies are sent and treats the data obtained, we can distinguish between our own and third party cookies.

Own cookies are those cookies that are sent to the user’s computer and are managed exclusively by us for the best functioning of the Website. The information we collect is used to improve the quality of our service and your experience as a user.

Third-party cookies, when the user interacts with the content of our website, third-party cookies can also be set (for example, by clicking on buttons on social networks or viewing videos hosted on another website), which are those established by a different domain of our Website We can not access the data stored in the cookies of other websites when you browse the aforementioned websites.