Skip to content

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Regulamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter persoal, establece un novo enfoque para o control e o tratamento dos datos de carácter persoal. Revisamos e adaptamos a nosa política de privacidade aos novos requisitos e queremos ofrecer maior información e transparencia en relación co tratamento dos datos persoais.

Xosé Luís Carreira Valín con CIF 33855911A é responsable do tratamento dos datos de carácter persoal dos seus usuarios e clientes, así como dos datos que poidan ser solicitados a través do sitio web.

Xosé Luís Carreira Valín informa os usuarios do sitio web sobre o seu política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou contratación de servizos a través do seu sitio web.

Finalidade do tratamento dos datos

Os seus datos de carácter persoal solicítanse coa finalidade de prestar e manter os servizos acordados contractualmente así como poder informarlle sobre os novos produtos e servizos)
O tratamento dos datos que nos facilite a través dos formularios da web www.arqueixal.es, rexerase por esta mesma política de privacidade.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.
Xosé Luís Carreira Valín procederá a tratar os datos de carácter persoal de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada.

Datos solicitados para a prestación dun servizo

Os datos de carácter persoal que nos facilite para a prestación dun servizo serán os mínimos exixibles para poder elaborar o contrato así como para poder ofrecerlle os servizos que vostede contrate e para o cumprimento das obrigacións legais.
Os datos serán conservados durante os prazos legalmente establecidos.

Datos solicitados para a solicitude de información a través do formulario web.

Os datos persoais solicitados a través do formulario web para a petición de información teñen como finalidade o envío de información comercial sobre os nosos produtos e servizos.
O tratamento dos datos neste caso está lexitimado polo consentimento expreso que vostede nos presta ao aceptar o envío da información achegada a través do formulario.

Exercicio dos dereitos

De acordo cos dereitos que confire o Regulamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter persoal poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos dirixindo a súa petición á dirección postal indicada ou ao correo electrónico contacto@arqueixal.com.

Para o exercicio dos dereitos deberá identificarse mediante a presentación do seu DNI.

Destinatarios

Xosé Luís Carreira Valín informa os usuarios de que os seus datos persoais non serán comunicados a terceiros, coa excepción de que dita comunicación de datos este amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, os destinatarios dos seus datos poden ser empresas do grupo, empresas de solvencia patrimonial (no caso de falta de pagamentos, comunicados mediante os procedementos e garantías establecidos pola normativa vixente) así como determinados encargados do tratamento necesarios para a correcta prestación dos servizos)

Xosé Luís Carreira Valín mantén uns criterios estritos de selección de encargados de tratamento e comprométese contractualmente con cada un a cumprir e facer cumprir as obrigacións establecidas en materia de protección de datos.

Variación dos datos

Mentres non nos comuniquen o contrario, entenderemos que os datos non foron modificados e que vostede se compromete a notificarnos calquera variación.

Para calquera reclamación pode dirixirse a contacto@arqueixal.com. Igualmente poderá dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos www.aedp.es.

< Ir ao Formulario de Contacto