Skip to content

Para reservar esta experiencia, por favor, encha este formulario e en breve poñerémonos en contacto con vostede.

  Se marca esta casilla acepta a nosa política de privacidade.

  Ao marcar a casilla de aceptación, está a dar o seu lexítimo consentimento para que os seus datos sexan tratados conforme ás finalidades deste formulario descritas na política de privacidade.

  De conformidade co establecido no REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos
  de carácter persoal
  , informámoslle que os datos que vostede nos facilite serán incorporados ao
  sistema de tratamento titularidade de Xosé Luís Carreira Valín CIF 33855911A e domicilio social
  sito en Albá, S/N; Palas de Rei ( Lugo), coa finalidade de enviarlle información comercial
  dos nosos produtos e servizos.

  Procederase a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
  limitada, exacta e actualizada. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados e que vostede se compromete a notificarnos calquera variación.

  En caso que fose necesario comunicar os seus datos a outros destinatarios, pode consultar máis información na política de privacidade dispoñible na web.

  Dacordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente poderá exercer os seus dereitos
  de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao
  tratamento dos seus datos de carácter persoal así como revogar o consentimento prestado,
  dirixindo a súa petición á dirección postal indicada ou ao correo electrónico
  contacto@arqueixal.com. Igualmente pode dirixirse a nós para calquera aclaración en relación
  con este formulario ou en relación ao tratamento dos seus datos.