Para reservar esta experiencia, por favor, encha este formulario e en breve poñerémonos en contacto con vostede.

Se marca esta casilla acepta a nosa política de privacidade.

Ao marcar a casilla de aceptación, está a dar o seu lexítimo consentimento para que os seus datos sexan tratados conforme ás finalidades deste formulario descritas na política de privacidade.

De conformidade co establecido no REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos
de carácter persoal
, informámoslle que os datos que vostede nos facilite serán incorporados ao
sistema de tratamento titularidade de Xosé Luís Carreira Valín CIF 33855911A e domicilio social
sito en Albá, S/N; Palas de Rei ( Lugo), coa finalidade de enviarlle información comercial
dos nosos produtos e servizos.

Procederase a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta e actualizada. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados e que vostede se compromete a notificarnos calquera variación.

En caso que fose necesario comunicar os seus datos a outros destinatarios, pode consultar máis información na política de privacidade dispoñible na web.

Dacordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente poderá exercer os seus dereitos
de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao
tratamento dos seus datos de carácter persoal así como revogar o consentimento prestado,
dirixindo a súa petición á dirección postal indicada ou ao correo electrónico
contacto@arqueixal.com. Igualmente pode dirixirse a nós para calquera aclaración en relación
con este formulario ou en relación ao tratamento dos seus datos.